Agneta Gulz and Magnus Haake have – in collaboration with colleagues at Stanford University – received SEK 7,8 million from the Marianne and Marcus Wallenbergs Foundation for the project ‘Maximizing Informativeness and Minimizing Neglect – the Next Step in Feedback Research’. Congratulations!!

We are also happy to announce that Christian Balkenius has passed through the eye of the needle in Lund University’s applications eligeble for a Knut and Alice Wallenberg Foundation grant. We now have to wait almost a year for the KAW’s decision. Let’s keep our fingers crossed!

Congratulations to Andreas Falck, who has received an International post doc grant from the Swedish Research Council for a post at the Jean Nicod Institute in Paris, France.

And last but by no means least, congratulations to Birgitta Sahlén who has received a SEK 4,6 million grant from Skolforskningsinstitutet (Swedish Institute for Educational Research) for the project “Effektiv interaktion för optimal språkutveckling och lärande i klassrummet. Lärare och barn i en randomiserad kontrollerad studie”, see below (in Swedish).

 

Projektsammanfattning

Vårt syfte är att bidra till skapandet av språk- och kommunikationsbefrämjande lärmiljöer genom praktiknära forskning av högsta kvalitet för alla barn. Genom en randomiserad kontrollerad design, undersöker vi effekter av ett lärarinterventionsprogram på utvecklingen av barns språkfärdigheter.

Vi ser idag i skolan ett ökande antal språksvaga barn, som löper stor risk att halka efter såväl akademiskt som socialt. Särskilda insatser behövs för inklusion, delaktighet och förbättrade kunskapsresultat. Ett observationsschema baserat på evidensbaserade interventionsmetoder finns idag. Skattningar av lärmiljön görs genom observationer i klassrummet före, efter och som uppföljning av interventionsprogrammet.

Fokus ligger på lärares konkreta språkliga och kommunikativa interaktioner med eleverna för att utveckla ordförråd och berättarförmåga. Under projektets första år sker klassrumsobservationer, lärarenkäter (självskattning av förändring, själv-kompetens etc.) och interventionsprogrammet implementeras. Såväl formativa som summativa effekter på barnets språkliga förmåga mäts med tester vid i pre-, post- och uppföljningstillfällen. 20 lärare i klasserna i F-3 får träning under programmets 10 veckor (15 timmar), hälften av lärarna först och andra hälften efter ungefär 12 veckor. Genom inspelade filmsekvenser av lärarnas egna och andra lärares interaktioner med eleverna, kan både kommunikativa strategier och färdigheter i specifika tekniker för språkstimulans bli föremål för reflektion och lärande i grupp. Under projektets år 2 bearbetas data, resultaten rapporteras och, under år tre publiceras dessa i vetenskapliga tidskrifter.

Projektet är tvärvetenskapligt; forskarna är logopeder och förskollärare med stor praktisk erfarenhet och forskningserfarenhet av språklig och kommunikativ intervention för en- och flerspråkiga förskole- och skolbarn samt för vuxna med kommunikativa problem, exempelvis röstproblem. Två av forskarna är verksamma vid lärarutbildningar, en medforskare är yrkesverksam lärare.