Summary in English: On June 16 and 17, researchers from CCL presented their research in two full day seminars for teachers in primary and secondary level at “Knowledge week”.

The theme on June 16 was “Making learning visible by means of educational software”, presented by Agneta Gulz, Björn Sjödén and Betty Tärning. See below for more information in Swedish, and pictures.

The theme on June 17 was “Language development and learning in time”, presenting methods that affects the development of children’s written storytelling, and how the elements in the physical environment, such as noise and the teacher’s voice, affects children’s learning. Furthermore, the seminars focussed on children with delayed language development and children with more than one language, and how you distinguish language impairment from delayed language development. See below for more information in Swedish, and pictures.

_N8J3147

Seminariet knyter samman teorier om kognition – hur människan lär sig – med praktiskt arbete i klassrummet. Vi fokuserar på digitala läromedel av typen ämnesspecifika program och appar som elever kan använda i grupp, i par och individuellt (men inte administrativa program eller digitala sociala nätverk), särskilt från förskolebarn till åk 6 (mellanstadiet). Deltagaren kommer i en workshopdel att få öva praktiskt med olika digitala läromedel och hur man kan bedöma dessa utifrån, exempelvis, hur den digitala miljön är uppbyggd, hur återkoppling och interaktion fungerar och hur de möjliggör för eleven att styra sitt eget lärande.

Centrala teman/område som behandlas är Digitala läromedel i klassrummet. En ny generation digitala läromedel – på kognitions- och utbildningsvetenskaplig grund.
”Hur väljer man ett bra digitalt läromedel?” – en praktisk workshop utifrån den senaste forskningen om digitala läromedel. Större delen av tiden får deltagarna i mindre grupper orientera sig i utbudet av lärspel och appar för att identifiera faktorer som påverkar kognition och motivation.

Dagsprogram

– 10.15-11.10: ”Digitala läromedel? – Absolut. Men endast om de ger ett mervärde.”
– 11.10-12.00: ”Lärande är inte lätt och lek är inte alltid kul: kamratlärande och digitala medier på förskola och fritids.” Åsa Harvard
– 12-13: Lunch
– 13-16: (med fikapaus, ca 30 min): Workshop ”Hur väljer man ett bra digitalt läromedel?” Björn Sjödén och Betty Tärning
– 16.00-16.30: Sammanfattning och utvärdering.

_N8J3299

20150617_103446

“Tänka, språka och lära i tid”på Kunskapsveckan 17 juni: Seminarierna behandlade språkutveckling och lärande i tid och rum och riktade sig till lärare på lågstadiet, mellanstadiet samt till specialpedagoger.

Inom Cognition, Communication and Learning forskar vi på olika aspekter av inlärning och språkutveckling hos barn i framför allt låg- och mellanstadiet. Seminarierna sträcker sig över flera domäner. Vi presenterar till exempel metoder som påverkar utvecklingen av barns skriftliga berättelser, och hur den fysiska miljön så som buller och lärarens röst påverkar barns inlärning. Dessutom diskuterar vi barn med försenad språkutveckling och barn med mer än ett språk och berör frågor så som hur man skiljer avvikande från försenad språkutveckling.

 

  • Flerspråkiga elever och språkstörning – hur avgör vi vad som är försenad och vad som är avvikande språkutveckling?
  • Hesa lärarröster i bullriga lokaler: Vad tycker barnen, hur påverkas deras prestation och vad betyder det för lärarna?
  • Hur barns skriftliga berättande kan utvecklas med hjälp av metoden “lärande genom observation”
  • Hur vi kan uppmuntra barn att använda adjektiv för att beskriva och specificera betydelser för att ge en mer exakt och/eller rikare bild av det de vill uttrycka.

20150617_10394110:15-12:00 Victoria Johansson & Birgitta Sahlén: “Skrivforskning och skrivintervention”.
God skrivförmåga är idag en nödvändighet för att kunna delta i många av samhällets verksamheter. Därmed har det också blivit allt viktigare att skolan har tillgång till rätt verktyg för att kunna stödja elevernas grundläggande skrivkompetens och skrivutveckling under skolåren. Under detta pass diskuterar vi aktuell forskning om barns skrivande, och visar resultat från en interventionsstudie av hur barns berättande kan utvecklas med hjälp av metoden “lärande genom observation”.

13:00-13:45 Viveka Lyberg Åhlander: Hesa lärarröster i bullriga lokaler: Vad tycker barnen, hur påverkas deras prestation och vad betyder det för lärarna?

Det talade ordet är centralt för klassrumskommunikationen. Det är viktigt för barns lärande att både kunna göra sig hörd och att höras. Men skolan är en bullrig arbetsplats och bullret påverkar både barn och lärare. Buller gör det svårare att komma ihåg det som sagts, även om man hörde det som sades. Många lärare blir hesa genom att behöva prata länge och högt för att överrösta. Från våra studier ser vi att barn blir osäkrare och presterar sämre när de skall följa instruktioner av en lärare med hes röst. Barnen har också mer negativa åsikter om en hes röst än om en ”vanlig”. Vi kan ännu bara spekulera i hur en hes röst påverkar också barn med avvikande språkutveckling, annat modersmål än undervisningsspråket, hörselproblem o. s. v. men menar att det är angeläget att lärare får mer kunskap om sin kommunikation, där röstanvändningen är en aspekt. Idag ryms inget moment inom lärarutbildningarna där blivande lärare får arbeta med sin röst och sin kommunikation – eller med hur man stöttar barnen i att fundera över ljudmiljön i klassrummet.

13:45-14:30 Ketty Holmström & Annika Andersson: Flerspråkighet i relation till språkstörning, inlärning, hjärnplasticitet och kognition

Minst var femte elev i skolåldern har ett annat modersmål än svenska. Hur kan vi som personal avgöra vad som är en typisk flerspråkig utveckling och vad som är en försenad eller avvikande språkutveckling? Tillsammans kommer vi gå igenom några vanliga myter kring flerspråkig utveckling samt ta del av forskning kring flerspråkiga elever med språkstörning. Dessutom kommer vi att beröra flerspråkighet i barn med normal språkutveckling. Mer specifikt, hur olika delar av andraspråksinlärningen, så som vokabulär, språkljud, och grammatik påverkas av hjärnans plasticitet (relaterat till barnets ålder). Vi kommer också att diskutera hur flerspråkighet positivt kan påverka barnens kognition.

14:45-15:30 Simone Löhndorf: Adjektivens utveckling genom skolåren

I vilken grad använder elever adjektiv när de skriver uppsatser? Vilken typ av betydelser uttrycker adjektiven de använder? Vilka substantiv kombineras de med och i vilken position står adjektivet? Gör det skillnad om det är en berättande eller redogörande text? Här redogörs för hur elever använder adjektiv när de skriver uppsatser inom ramen för de nationella proven i svenska. Vi reflekterar även kring hur vi kan uppmuntra barn att använda adjektiv för att beskriva och specificera betydelser för att ge en mer exakt och/eller rikare bild av det de vill uttrycka.

15:30-16:30 Birgitta Sahlén håller i sammanfattande diskussions- och frågestund